Śladami Łukasiewicza- Deklaracja dostępności - Śladami naftowego dziedzictwa Ignacego Łukasiewicza

Wybierz angielską wersję językową.
Wybierz ukraińską wersję językową.
Przejdź do treści

Śladami Łukasiewicza- Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

dla stron: Śladami Ignacego Łukasiewicza-
w ramach projektu "Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza".
umieszczonych na stronach Samorządu Województwa Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie(w skrócie Urząd): Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej
strony internetowej zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej  stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej projektu Łukasiewicz-Śladami Ignacego Łukasiewicza.

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-01

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji  mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń  wymienionych poniżej.
Treści niedostępne:
 • brak fokusa podczas poruszania się po stronie z użyciem klawisza Tab,
 • klawisz Tab nie przemieszcza po kolejnych elementach strony,
 • kombinacja klawiszy Shift+Tab nie cofa do poprzednich elementów strony,
 • klawisze strzałek góra/dół nie przemieszczają po pozycjach w menu pionowym,
 • klawisze strzałek lewo/prawo nie przemieszczają po pozycjach w menu poziomym,
 • materiały multimedialne nie są opatrzone audiodeskrypcją,
 • brak mapy strony / wyszukiwarki,
 • mapa bez dostępu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-30
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-06-19
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mirosław Gieroń
E-mail: dostepnosc@podkarpackie.pl
Telefon: +48 17 747 6811

Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie  dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy  udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie  zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.  Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w  alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu  2 miesięcy od daty
zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na  niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można  złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na  adres:
Organ nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Adres: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 850 1700
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie mieści się w siedzibach:
 • główny budynek Urzędu przy Alei Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
 • przy ul. Towarnickiego 3a w Rzeszowie,
 • przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie,
 • przy ul. Poniatowskiego 6 w Rzeszowie,
 • przy Sienkiewicza 86 w Tarnobrzegu.

Budynki, w których mieszczą się biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie znajdują się:
 • przy ul. Kościuszki 7 w Mielcu, parter,
 • przy Kościuszki 2 w Przemyślu,
 • przy ul. Rynek 18 w Sanoku,
 • przy Staszica 20 w Krośnie.

Główny budynek Urzędu - Aleja Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie
Główny budynek Urzędu - Aleja Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie

W budynku przy Alei Łukasza Cieplińskiego mieści się:
 • Kancelaria Sejmiku,
 • Kancelaria Zarządu,
 • Departament Organizacyjno-Prawny,
 • Departament Budżetu i Finansów,
 • Departament Rozwoju Regionalnego,
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
 • Departament Gospodarki Regionalnej,
 • Biuro Certyfikacji wydatków RPO 2014-2020,
 • Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego,
 • Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
 • Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem,
 • Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
 • Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej,
 • Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Wieloosobowe stanowisko ds. BHP,
 • Biuro Informacji o Funduszach Europejskich,
 • Biuro Audytu Wewnętrznego.

Usytuowanie budynku w centrum Rzeszowa umożliwia dostęp środkami komunikacji publicznej lub korzystanie z parkingów ogólnodostępnych, strefy parkowania z dedykowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Do głównej siedziby Urzędu od strony Alei Piłsudskiego można dojechać autobusami 1, 2, 3, 6, 7, 14, 17, 19, 22, 27, 30, 33, 34, 36, 42, 46, 47, 53, 58, a od strony Alei Cieplińskiego autobusami linii: 0, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 23, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 42, 45, 58, 59.

Do budynku prowadzi wejście główne od Alei Łukasza Cieplińskiego, odpowiednio utwardzone o wymaganej szerokość oznaczone jako A, wejście B znajduje się z tyłu budynku.

Wejścia znajdują się na poziomie chodnika i umożliwiają swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim, dziecięcym czy z bagażem podróżnym.

Drzwi do budynku Urzędu otwierają się automatycznie.

Za głównymi, automatycznymi drzwiami znajduje się przedsionek z wystarczającą przestrzenią manewrową. Na wprost przeszklone drzwi z klamką i samozamykaczem, otwieranie na zewnątrz, prowadzące do holu głównego. Drzwi znajdują się w zasięgu wzroku portiera, który może udzielić pomocy wchodzącemu.

Na parkingu od Alei Łukasza Cieplińskiego wydzielone i oznakowane są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Krawężniki uliczne wykonano jako wtopione, umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim, dziecięcym czy z bagażem podróżnym.

 • W holu portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. W celu uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika portierni.
 • Kancelaria Ogólna/ Biuro Podawcze usytuowane jest w miejscu umożliwiającym obsługę klientów z poziomu parteru budynku.
 • Po prawej stronie od wejścia jest tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń znajdujących się w Urzędzie.
 • Jest możliwość umówienia spotkania petenta z pracownikiem Urzędu, na parterze budynku w pokoju 039f, który jest przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Korytarze w budynku umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Nawierzchnie schodów wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych wykonano z materiałów nie powodujących niebezpieczeństwa poślizgu.
 • W budynku znajdują się dwie windy z systemem głośnomówiącym, wizualnym oraz alfabecie Braille'a, dostosowane do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się.
 • Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na każdym piętrze budynku.
 • Na wysoki parter osoba z niepełnosprawnością może dostać się przy pomocy platform z napędem elektrycznym, zamontowanych przy schodach na poziomie niskiego parteru w holu.
 • Zapewniony jest wstęp osobie niepełnosprawnej z psem asystującym i psem przewodnikiem do budynku i wszystkich jego pomieszczeń.
 • W holu przy portierni jest pętla indukcyjna.
 • W sali konferencyjnej jest system na podczerwień IR wspomagający słyszenie za pomocą słuchawek.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a (oprócz wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy lub głosowy.

Informacje dodatkowe o dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej innych lokalizacji Urzędu ( Edyta Terczyńska- koordynator do spraw dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, telefon 17 747 63 24).Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego- Departament Gospodarki Regionalnej
e-mail: dgr@podkarpackie.pl

Logo Unii Europejskiej i Programu PL-BY-UA
Logo projektu Łukasiewicz
Podkarpackie - przestrzeń otwarta. Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego
Logo Euroregionu Karpackiego - Ukraina
Niniejszy materiał został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej,
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Odpowiedzialność za zawartość tego materiału leży wyłącznie po stronie Województwa Podkarpackiego i nie może on być w żadnym przypadku traktowany jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzajacej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Dziedzictwo Łukasiewicza
Wróć do spisu treści